Elektronické informační zdroje - databáze

Elektronické informační zdroje nám poskytují informace v elektronické podobě z celého světa. Jsou velkým pomocníkem pro studium, vědu a výzkum na každé vysoké škole. Přístup k nim je na základě paušálního předplatného s danou dobou používání.

Elektronické informační zdroje jsou k dispozici prostřednictvím online přístupu z počítačů, které jsou připojeny v univerzitní síti, nebo pomocí vzdálenému přístupu přes proxy server nebo systém Shibboleth.

Vysoké učení technické v Brně má přístup k mnoha databázím, které obsahují odborné či vědecké časopisy, články, abstrakta, elektronické knihy.

Rozlišujeme základní druhy elektronických informačních zdrojů:

  • databáze plnotextové - obsahují dokumenty s plnými texty
  • databáze bibliografické - obsahují  bibliografické informace (záznamy doplněné o abstrakta)
  • databáze faktografické  -  datovou základnu tvoří faktografické informace (konkrétní textové nebo číselné údaje)
  • elektronické knihy (e-booky)

Seznam databází přístupných přes VUT.