Řád studovny

ŘÁD STUDOVNY


   1. Přístup do studovny má každý uživatel na základě předložení příslušného průkazu (průkaz studenta či zaměstnance VUT v Brně, čtenářský průkaz).

   2. Studium v Knihovně FA je vzhledem k ochraně knihovního fondu možné, až po odložení svrchního oděvu a zavazadel do vyhrazených skříněk. Vstup je možný pouze s psacími potřebami a blokem. Osobní studijní materiály, např. skripta, knihy, či jiné informační materiály, ať vlastní nebo z jiných knihoven, které si uživatel přináší do studovny, je povinen ohlásit při vstupu a při odchodu předložit službě ke kontrole.

   3. Uživatelé studovny jsou povinni řídit se pokyny pracovníků knihovny (služby ve studovnách) a chovat se tiše a ohleduplně k ostatním uživatelům. Používání mobilních telefonů a konzumace jídla je zakázána. Je povoleno mít pití v uzavíratelných lahvích.
      Přístup do skladu knih není čtenářům povolen.

   4. Pokud uživatel používá ke studiu informační prameny z volně přístupných regálů, vrací je sám zpět na původní místo, nebo na místo určené ke zpětnému zařazení službou ve studovně. Jednotlivá čísla časopisů vrací uživatel zpět na původní místo.
      Přístup do skladu časopisů není čtenářům povolen.

   5. Samoobslužné kopírování z knih a časopisů aj. informačních pramenů je možné jen pro vlastní potřebu.

   6. Při plném obsazení studovny mají přednost interní uživatelé před externími uživateli.