Statut knihovny

STATUT KNIHOVNY FA VUT V BRNĚ

Článek 1
Základní ustanovení


   1. Knihovna FA (dále jen knihovna) je vnitřním organizačním útvarem FA a není samostatnou právnickou osobou. Metodickým vedením knihovny zplnomocňuje děkan FA jednoho z akademických pracovníků fakulty.

   2. Knihovna je odborným pracovištěm, poskytujícím veřejné knihovnické, informační a související služby pro studium nebo vědeckovýzkumnou práci.

   3. Knihovna je součástí informačního systému VUT v Brně a řídí se doporučeními Ústřední knihovny VUT v Brně.

 

Článek 2
Poslání Knihovny FA


      Posláním Knihovny FA je poskytování veřejných informačních služeb ve smyslu přípisu MŠMT ČR čj. 13527/93-33 ze dne 24. 3. 1993, tj. poskytování standardních i nadstandardních služeb v rozsahu daném profilem studijních oborů, specializací a vědeckovýzkumných programů FA VUT.

 

Článek 3
Služby poskytované Knihovnou FA


   1. Výpůjční služby prezenční i absenční, včetně zprostředkování meziknihovních (MVS) a mezinárodních meziknihovních výpůjčních služeb.

   2. Objednávání reprografických kopií z cizích knihoven, samoobslužné kopírování a skenování ve studovně.

   3. Služby elektronické, referenční a informačního poradenství k vyhledávání různých zdrojů informací i jednotlivých údajů o dokumentech.

   4. Prodej publikací.
 Článek 4
Řízení Knihovny FA

   1. V čele knihovny stojí vedoucí, kterého jmenuje a odvolává děkan FA.

   2. Vedoucí knihovny odpovídá zejména za:
      - koncepci rozvoje knihovnických a informačních služeb na fakultě architektury, kterou předkládá vedení FA k projednání a schválení
      - řádnou evidenci a zpracování svěřených informačních zdrojů
      - hospodaření s přidělenými prostředky a svěřeným majetkem knihovny
      - řízení a kontrolu svých podřízených

   3. Vedoucí knihovny vydává metodické a provozní pokyny. Jejich obsah předem projednává s děkanem FA.

 

Článek 5
Informační zdroje Knihovny FA


   1. Informační zdroje, nakupované z prostředků FA a grantových úkolů, jsou majetkem fakulty. Nákup informačních zdrojů realizuje vedoucí knihovny na základě doporučení Knihovní rady FA.

   2. Informační zdroje pořízené z finančních prostředků FA jsou ve správě knihovny, nakoupené z grantů jsou registrovány v knihovně a mohou být ve správě ústavů či ateliérů.

   3. Knihovna zabezpečuje řádnou evidenci a zpracování informačních zdrojů do souborného katalogu VUT.
 


Článek 6
Závěrečné ustanovení


      Statut Knihovny FA byl projednán a schválen vedením FA a tím nabývá účinnosti ke dni 1. června 2004. K témuž dni se ruší platnost Statutu Knihovny FA VUT v Brně ze dne 1. dubna 2002.V Brně dne 18. 6. 2004

Doc. Ing. Josef CHYBÍK, CSc.
děkan FA VUT