§ 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách

§ 47b

Zveřejňování závěrečných prací

(1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku  obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis vysoké školy.

(2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny.

(3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby.

Směrnice rektora č. 2/2009 Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací

Článek 6

Zveřejnění vysokoškolských kvalifikačních prací

V souladu s odst. 1 § 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách, VUT nevýdělečně zveřejňuje vysokoškolské kvalifikační práce (dále jen VŠKP), u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje.

1. Zveřejnění VŠKP v Digitální knihovně

Na základě údajů v licenční smlouvě je veřejná VŠKP zveřejněna v Digitální knihovně.

2. Zveřejňování listinné formy VŠKP

Po převzetí od ústavů zajišťují fakultní/areálové knihovny nebo děkanem stanovená součást fakulty možnost prezenčních výpůjček veřejných verzí VŠKP v souladu s ustanovením § 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách a odst. 4 a 5 čl. 50 Studijního a zkušebního řádu VUT, včetně pořizování výpisů, opisů a rozmnoženin.

Fakultní/areálová knihovna nebo děkanem stanovená součást fakulty je povinna vést veřejně přístupný seznam VŠKP obsahující

* jméno autora

* název VŠKP

* typ VŠKP

* Obsah licenční smlouvy

* název studijního programu a oboru autora

* název ústavu

* rok odevzdání

Článek 50 Studijního a zkušebního řádu VUT

Článek 50

Dokumentace o studiu

(1) Dokumentace o studiu slouží k zápisu, uchovávání a zpracování údajů souvisejících se studiem jednotlivých studentů a doktorandů.

(2) Dokumentace o studiu je součástí informačního systému VUT v Brně. Podrobnosti o vedení studijní dokumentace stanoví směrnice fakulty.

(3) Součástí dokumentace o studiu je závěrečná práce.

(4) Bakalářské, diplomové a disertační práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být nejméně pět pracovních dnů před koáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě pracoviště VUT , kde se má konat obhajoba práce.Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmonoženiny.

(5) Ustanovení odstavce 4 se použijí, pokud zvláštní právní předpisy o ochraně duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství3) nestanoví jinak.

3) např. zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 17 až 20 obchodního zákoníku.